Karkasinis namas - geriausias pasirinkimas

GREITAI. ŠILTA. PATOGU.

  • Medienos kubaturos skaičiavimas - ilgis*plotis*aukštis

25*50*6000     =0,0075 m3 išilginės grebėstos oro tarpui formuoti (''makaronai'')

50*50*6000     =0.015   m3 skersinės grebėstos

25*100*6000   =0.015   m3 skersinės grebėstos

50*100*6000   =0.03     m3 statramsčiai, stygos

100*100*6000 =0.06     m3 kolonos

120*120*6000 =0.0864 m3 kolonos, murlotai

150*150*6000 =0.135   m3 kolonos, murlotai

50*150*6000   =0.045   m3 statramsčiai, gegnės, stygos, lubų sijos, mažų perdangų sijos

50*200*6000   =0.06     m3 statramsčiai, gegnės, stygos, perdangos sijos

50*250*6000   =0.075   m3 statramsčiai, gegnės, perdangos sijos

75*250*6000   =0.1125  m3 gegnės, perdangos sijos

  • Armatūros svoris

Storis mm --1m svoris

8   -- 0,395 kg/m

10 -- 0,617 kg/m

12 -- 0,888 kg/m

14 -- 1,21 kg/m

16 -- 1,58 kg/m

18 -- 2,0 kg/m

  • Atstumas, žingsnis

Grebėstų žingsnis skardai -- 350mm

Grebėstų žingsnis beasbėščiui šiferiui -- 475/1100/862,5/1175mm priklauso nu lapo didžio
Grebėstų žingsnis čerpių -- priklauso nuo gamintuojo

Statramščių žingsnis karkasiniam namui -- 590/640mm

Gegnių žingsnis -- 590/1200mm priklauso nuo dangos, nuolidžio ir stogo formos

Metalinio karkaso žingsnis GKP ant sienų -- 400/600mm

Metalinio karkaso žingsnis GKP ant lubų   -- 400mm

Vatos pločio standartai - 565/610mm

  • Leidimas statyti naują statinį neprivalomas jei:

Svarstant pasistatyti ne didesnį kaip 80 kvadratinių metrų poilsio namuką , pirmiausia svarbu žinoti, kad poilsio paskirties pastatas, kurio didžiausias aukštis yra 8,5 metro, visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma – 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto (atstumas tarp atraminių konstrukcijų neturi viršyti 6,0 m) yra II grupės nesudėtingasis statinys (pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 2 lentelės 5 punktą).
Taigi, leidimas statyti naują statinį privalomas šiais naujo II grupės nesudėtingojo poilsio paskirties pastato statybos atvejais: mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį); magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies. Jeigu statinys nepatenka nei į vieną iš pirmiau nurodytų teritorijų – statybą leidžiančio dokumento (SLD) nereikia.
Tuo pačiu primename, kad pasitikrinti, ar SLD privalomas naujai statomiems statiniams, galima čia: http://apklausos.vtpsi.lt/index.php/291423?lang=lt.
Kitos paskirties žemėje esantys žemės sklypai, kurių naudojimo būdas rekreacinės teritorijos yra žemės sklypai, skirti ilgalaikiam (stacionariam) poilsiui su poilsio paskirties pastatais ar trumpalaikiam poilsiui (pagal Žemės naudojimo būdų turinio aprašo https://e-seimas.lrs.lt/.../lt/TAD/TAIS.249466/uoGjQcLhgt 23 punktą). Todėl bendruoju atveju tokiame žemės sklype galima statyti poilsio paskirties pastatą, tačiau nepažeidžiant kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, teritorijų planavimo dokumentų, statybą leidžiančių dokumentų, specialiųjų reikalavimų, esminių statinio architektūros reikalavimų ir esminių statinio reikalavimų. Jei žemės sklype yra teritorijos, kuriose nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – jų pažeisti negalima.
Primintina, kad nustatant pastato kategoriją skaičiuojamas pastato bendrasis plotas ir skaičiuojama visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma. Patalpa – sienomis ir kitomis atitvaromis apribota statinio erdvė (Statybos įstatymo 2 straipsnio 41 dalis), todėl pvz. stogo kraštas, laiptai už pastato išorinės sienos, terasa, kuri nėra patalpa, į patalpų plotą neįskaičiuojami.
Norintiems pasistatyti pagalbines (ar papildomas) patalpas kaip priestatą, kurio plotas neviršytų 50 kv. m, aukštis – 5 m, o atstumas tarp atraminių konstrukcijų – 6 m, reikėtų žinoti, kuriais atvejais statybą leidžiantis dokumentas (SLD) yra privalomas.
Jeigu nusprendėte prie esamo vieno ar dviejų butų gyvenamojo pastato statyti papildomas patalpas, t. y. pristatyti priestatą, galimos dvi statybos rūšys – naujo statinio statyba arba statinio rekonstravimas.
Statant priestatą kaip naują pastatą, kuris būtų priskiriamas I grupės nesudėtingiesiems statiniams, dėl SLD į savivaldybės administraciją privaloma kreiptis, jei tokį priestatą rengiamasi statyti kultūros paveldo objekto teritorijoje ar jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kurortuose, Kuršių nerijoje, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje), magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 m atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies.
Jei naujas I grupės nesudėtingasis statinys nepatenka į nurodytas teritorijas, SLD gauti nereikia.
Tuo pačiu primename, kad pasitikrinti, ar privaloma gauti SLD statant naujus statinius, galima čia: http://apklausos.vtpsi.lt/index.php/518183?lang=lt.
Ar reikia gauti leidimą rekonstravimui: http://apklausos.vtpsi.lt/index.php/229476?lang=